"Inebriabuntur ab ubertate domus tuae, et torrente voluptatis tuae potabis eos; quoniam apud te est fons vitae, et in lumine tuo videbimus lumen." (Ps. 35,9-10)

kedd, október 20, 2020

Boldog Károly király, utolsó koronás uralkodónk ünnepére (október 21.)

Amint már Szent Newman János Henrik hitvalló ünnepével kapcsolatban leírtam, a 2020. március 25-én megjelent Cum Sanctissima kezdetű szentszéki dekrétum (§. 2.) hivatalosan megerősítette azt a gyakorlatot, mely szerint a római rítus rendkívüli formájában is megünneplik azokat a szenteket és boldogokat, akiknek nyilvános tiszteletét 1960 óta engedélyezte az Anyaszentegyház. Ilyen esetekben természetesen a régi misekönyv közös részéből (Commune) kell kiválasztani a megfelelő miseformulát.

Holnap lesz Boldog Károly királynak, Magyarország utolsó apostoli uralkodójának ünnepe, ezért jónak látom közzétenni, hogy emléknapját a hagyományos rítusban is meg lehet tartani a hitvallók ünnepére szánt Os iusti miseformulával és az alábbi könyörgésekkel (melyeknek magyar fordítását is közlöm). Természetesen megemlékezéseket tartunk Szent Hilárion apátról, valamint Szent Orsolyáról és vértanútársairól is.

IV. Károly király budavári koronázása 1916. december 30-án

OKTÓBER 21. BOLDOG KÁROLY KIRÁLY (Os iusti), ugyanakkor: SZENT HILÁRION APÁT, valamint SZENT ORSOLYA VÉRTANÚ SZŰZ ÉS TÁRSAI

Collecta

Deus, qui per ærúmnas huius mundi beátum Carólum regem de regno terréstri ad cæléstem corónam transtulísti, eius nobis intercessióne concéde, ut Fílio tuo fratribúsque serviéntes ad vitam ætérnam perveníre valeámus. Per Dóminum.

Isten, ki e világ viszontagságain keresztül Boldog Károly királyt a földi királyságból a mennyei uralomba áthelyezted, az ő közbenjárására engedd meg nekünk, hogy Fiadat és testvéreinket szolgálva az örök életre eljuthassunk! A mi Urunk.

   Commemoratio
Intercéssio nos, quǽsumus, Dómine, beáti Hilarióni abbátis comméndet: ut, quod nostris méritis non valémus, eius patrocínio assequámur.

Szent Hilárion apát közbenjárása ajánljon minket, Urunk, hogy amit saját érdemeinkből elérni nem tudunk, az ő pártfogása által elnyerjük!

   Commemoratio
Da nobis, quǽsumus, Dómine, Deus noster, sanctárum vírginum et mártyrum tuárum Ursulæ et sociárum eius palmas incessábili devotióne venerári: ut, quas digna mente non póssumus celebráre, humílibus saltem frequentémus obséquiis. Per Dóminum.

Add meg nekünk, kérünk, Urunk, Istenünk, hogy a te szent szüzeidnek és vértanúidnak, Orsolyának és társainak diadalát szüntelen odaadással tiszteljük; hogy akiket nem tudunk méltó lelkülettel ünnepelni, azoknak emlékét legalább alázatos hódolattal megüljük! A mi Urunk.

Secreta

Præsénti oblatióne, Dómine, in beáti Caróli regis commemoratióne deláta, fidélibus tuis, quǽsumus, pacis et unitátis dona largíre. Per Dóminum.

Eléd tárván a Boldog Károly király emlékezetére fölajánlott jelen adományt, kérünk, Urunk, add meg bőségesen híveidnek a békesség és egység ajándékát! A mi Urunk.

   Commemoratio
Sacris altáribus, Dómine, hóstias superpósitas sanctus Hilariónis, abbas, quǽsumus, in salútem nobis proveníre depóscat.

A szentséges oltárra helyezett áldozati adományaink, kérünk, Urunk, Szent Hilárion apát könyörgése által szolgáljanak a mi üdvösségünkre!

   Commemoratio
Inténde, quǽsumus, Dómine, múnera altáribus tuis pro sanctárum vírginum et mártyrum tuárum Ursulæ et sociárum eius festivitáte propósita: ut, sicut per hæc beáta mystéria illis glóriam contulísti; ita nobis indulgéntiam largiáris. Per Dóminum.

Tekints le, kérünk, Urunk , a te szent szüzeid és vértanúid, Orsolya és társai kedvéért az oltárodra helyezett ajándékokra, hogy amint nekik e szent misztériumok által dicsőséget szereztél, úgy nekünk megadd a mi bűneink elengedését! A mi Urunk.

Postcommunio

Sacraménta, quæ súmpsimus, Dómine, in commemoratióne beáti Caróli regis, mentes et corda nostra sanctíficent, ut divínæ consórtes natúræ éffici mereámur. Per Dóminum.

A Boldog Károly király emlékezetére magunkhoz vett szentségek szenteljék meg elménket és szívünket, Urunk, hogy kiérdemeljük az isteni természetben való részesedést! A mi Urunk.

   Commemoratio
Prótegat nos, Dómine, cum tui perceptióne sacraménti beátus Hilariónis, abbas, pro nobis intercedéndo: ut, et conversatiónis eius experiámur insígnia, et intercessiónis percipiámus suffrágia.

Oltalmazzon meg minket, Urunk, a te Szentséged vételével együtt Szent Hilárion apát érettünk végzett közbenjárása, hogy az ő életének kiváló erényeit megvalósítsuk és közbenjárásának segítségét elnyerjük!

   Commemoratio
Præsta nobis, quǽsumus, Dómine, intercedéntibus sanctis virgínibus et martýribus tuis Ursula et sociábus: ut, quod ore contíngimus, pura mente capiámus. Per Dóminum.

Add meg nekünk, kérünk, Urunk, a te szent szüzeid és vértanúid, Orsolya és társai közbenjárására, hogy amit szánkkal magunkhoz veszünk, fogadjuk tiszta szívvel! A mi Urunk.

Gázai Szent Hilárion (291-371), Remete Szent Antal tanítványa

Szent Orsolya vértanú szűz és társai a mártíromságban

Nincsenek megjegyzések: