"Inebriabuntur ab ubertate domus tuae, et torrente voluptatis tuae potabis eos; quoniam apud te est fons vitae, et in lumine tuo videbimus lumen." (Ps. 35,9-10)

szombat, március 21, 2020

A járvány idejére ajánlott Stella Caeli antifóna magyar nyelvű népének-átirata

Nagy köszönettel tartozunk Palkó István kántor úrnak, akit megihletett a "Stella Caeli" antifóna és egy XVII. századi, népi gyűjtésből származó magyar dallamra ültette annak strófikus stílusban átköltött szövegét. Külön dicséret jár a szép, ízlésesen archaikus szövegért, amely ráadásul híven megőrizte a latin eredeti mondanivalóját. Hálásak vagyunk, hogy Palkó István kántor úr engedélyt adott a közlésre, valamint Búza András kántor úr készséges közvetítéséért is.

A dallam egy szentségi énekünkből, az "Ó, ki ez oltáron"-ból (Éneklő Egyház 167; Szent vagy, Uram 106) lett adoptálva.

péntek, március 13, 2020

Gondolatok az egyházi reakciókról járvány idején


A látszat ellenére nem vagyok megmondóember, aki álnéven trollkodik az interneten, főleg akkor nem, ha halálosan komoly dolgokról van szó, viszont van néhány gondolatom arról, ahogy az egyházak reagálnak a koronavírus terjedésére.

Az alap kiindulás a következő. Amerikai Egyesült Államokban egykor általánosan használt hagyományos hittankönyv, a Baltimore Katekizmus (1891) egyik kérdése így szól: Mitől kell feltétlen óvakodnunk vallási gyakorlatainkban? (#1154.) A válasz: "Minden vallási gyakorlatunkban feltétlen óvakodnunk kell, nehogy elvárjuk Istentől, hogy csodákat tegyen, miközben természetes okok is előidézhetik azt, amit remélünk. Isten néha csodálatosan a segítségünkre siet, de általában csak akkor, ha már minden természetes eszközünk kudarcot vallott."

Ez lényegében két dolgot jelent: (1) Az egyházi hatóságok jól teszik, ha felelősen, fölvilágosultan járnak el egy ilyen helyzetben, minden észszerű óvintézkedést meghoznak, azaz, bevetik a rendelkezésre álló "természetes eszközöket" a "természetfölötti eszközök" MELLETT ÉS NEM HELYETT! (2) A naiv és szájtáti csodavárás, a rendkívül istenesnek, vallásosnak, jámbornak tűnő, de valójában felelőtlen, sőt vakmerő és istenkísértő "lesz, ami lesz", vagy "majd Isten megoltalmaz" stb. hozzáállás méltatlan egy igaz keresztényhez.

A kézbeáldoztatással kapcsolatos véleményemet már elmondtam. Semjén miniszterelnök-helyettes urat a liberális sajtó ekézi, mert azt mondta, nem kevesebb, hanem több mise kell. Ez nyilván őrültség annak, aki nem hisz Istenben és az imádság (főleg a leghatékonyabb imádság: a szentmiseáldozat) erejében. Az ilyenek szerint a templomokat nem tudjuk elég gyorsan lakatra zárni, és a leghelyesebb, ha úgy is maradnak. Pedig amit a miniszterelnök-helyettes mondott, valójában nagyobb igazság és keresztényibb hozzáállás, mint amit sok nyugati ország katolikus püspökeitől láttunk! E tekintetben tiszteletreméltó kivétel a lengyel hierarchia. Ők azt mondták, amíg nem indokolt, nem zárjuk be a templomokat, sőt több misét biztosítunk, hogy elkerülhetők legyenek a tömegjelenetek, az emberek egymástól kellő távolságban tudjanak ülni stb.

Érdemes figyelni, hogy mi történik Olaszországban. A Vatikán már a vörös zóna országossá tétele előtt bezárkózott, kivetítőkön üzengetett a híveknek és legújabban az összes római templomot bezáratta. A papok eddig se jeleskedtek az elkeseredett hívek vigasztalásában és a betegek, haldoklók kétségkívül áldozatos szentségi ellátásában, de a templomok bezárása az eddiginél is nagyobb csalódást, fölháborodást váltott ki a katolikusok között. Sok ember úgy érzi, hogy teljesen magukra hagyták őket éppen akkor, amikor a legnagyobb szükségük lenne lelki támogatásra. Ebből a helyzetből a Vatikán és az olasz papság óriási erkölcsi deficittel fog kijönni! Nem ünneplik majd őket, mint Borromei Szent Károlyt a milánói pestisjárvány után, hanem...

Persze eljöhet az a helyzet, amikor a józan ítélőképesség szerint már tényleg nem lehet nyilvános, közösségi istentiszteleteket tartani, áldoztatni stb. Ez viszont nem jelentheti a templomok kulcsra zárását, sem azt, hogy a szentmiseáldozat bemutatása megszűnik. A papoknak kutya kötelessége, hogy ha nép nélkül is, de napi rendszerességgel bemutassák a legszentebb áldozatot a bűnök bocsánatára és a mennyei jótétemények kiesdeklésére. A bemutatás körülményeitől függetlenül a szentmiseáldozat a leghatékonyabb eszköz az Egyház kezében arra, hogy a hívek testi és lelki javát szolgálja! Föl kell ébredni a több évtizedes csipkerózsika-álomból, amibe az átgondolatlan, túlzó koncelebrációs gyakorlat és a papi identitást romboló liturgikus tunyaság ringatta a klérust!

A rendelkezésre álló "természetes eszközök" használata MELLETT egyszerűen elengedhetetlen a "természetfölötti eszközök" használata. Ennek elmulasztása nem csupán meggondolatlanság vagy lelki restség, hanem a hit siralmas hajótörése, nettó istentelenség, egyfajta gyakorlati ateizmus! A kézfertőtlenítés és egyéb nagyon hasznos rendelkezések mellett hol vannak az ilyen jellegű intézkedések? Melyik püspök élt eddig a jogával (és kötelességével), hogy - amint az korábban rendszeres gyakorlat volt - kötelező imádságokat rendeljen el a járvány idejére? Hagyományosan ilyenkor minden templomban, szentmisén elrendelték bizonyos parancsolt könyörgések (orationes imperatae) elimádkozását. A rengeteg lehetséges szöveg, megoldás közül, itt már ajánlottam párat.

Végül a hangulat oldására egy angol nyelvű klip a nagyon vicces (és furcsán időszerű) "Yes, Prime Minister" című BBC vígjáték sorozatból. Alább olvasható a kicsit fazonigazított magyar átirat. Természetesen egy pillanatig sem gondolom, hogy ez a magyar helyzetre vonatkoztatható lenne (talán a kínaira igen), de azért tréfás.


- Mit tesznek, hogy segítsék őket?
- Semmit.
- De mi van akkor, ha ... hozzánk folyamodnak?
- Nos akkor megadunk nekik minden támogatást, kivéve a segítséget.
- És mi van akkor, ha a miniszterelnök ragaszkodik ahhoz, hogy segítsük őket?
- Akkor a négy-lépéses stratégiát követjük.
- Az mi?
- Az általános ... válasz válság idején. Első lépésként azt mondjuk: semmi sem fog történni. A második lépésben azt mondjuk: talán történik majd valami, de nekünk nem kell semmit sem tennünk. Harmadik lépésben azt mondjuk: talán tennünk kellene valamit, de sajnos nem tehetünk semmit. A negyedik lépésben azt mondjuk: talán tehettünk volna valamit, de most már túl késő.

csütörtök, március 12, 2020

Újabb lelki fegyver a vírus ellen - a "Stella caeli" antifóna


Most, hogy a koronavírus-járvány miatt hazánkban is bejelentették a vészhelyzetet, az óvintézkedések mellett indokolt a lelki fegyverek tárházát is újabb imádsággal bővíteni. Az egyszerű gregorián dallamra ültetett szép antifóna történetét egy jezsuita pap így írta le:

„A pestisjárvány idején, mely [a portugáliai] Coimbrát pusztította az 1317. esztendőben, hatalmas félelem fogta el a Szent Klára kolostorban élő nővéreket, mert lakhelyük nagyon közel volt a járvány fészkéhez. Már éppen azon gondolkodtak, hogy elmenekülnek, mikor valaki kopogtatott a kapun. Odafutottak és egy zarándokot találtak ott, akiről kinézete alapján úgy vélték, hogy maga Szent Bertalan apostol. Ő megvigasztalta őket és arra buzdította, hogy sűrűn fohászkodjanak az Istenanyához azzal az imával, amit egy lapra írva adott nekik, majd eltávozott. Ők pedig az antifónát minden nap elimádkozták a kórusban és egyénileg; nem is kapták el a halálos ragályt, noha az mindenütt nagy erővel tombolt.” (Tommaso Auriemma SJ, Affetti scambievoli fra la Vergine SS. e i suoi devoti, Venezia, 1712)
Cantores: Stella Cæli extirpávit,
                 quæ lactávit Dóminum,
Chorus:    mortis pestem, quam plantávit
                 primus parens hóminum.

Cantores: Ipsa Stella nunc dignétur
                 sídera compéscere,
Chorus:    quorum bella plebem cædunt
                diræ mortis úlcere!

Cantores: O piíssima Stella Maris,
                 a peste succúrre nobis!

Chorus:    Audi nos, Dómina,
                 nam Fílius tuus
                 nihil negans te honórat!

Omnes:    Salva nos, Iesu,
                pro quibus Virgo Mater te orat!

. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix!
. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Vel:

. In omni tribulatióne et angústia nostra.

. Succúrre nobis, piíssima Virgo María!

Orémus!
Deus misericórdiæ, Deus pietátis, Deus indulgéntiæ, qui misértus es super afflictiónem pópuli tui, et dixísti Angelo percuténti pópulum tuum: Cóntine manum tuam ob amórem illíus Stellæ gloriósæ, cuius úbera pretiósa contra venénum nostrórum delictórum, quam dúlciter suxísti; præsta auxílium grátiæ tuæ, ut intercedénte Beáta Vírgine María Matre tua et Beáto Bartholomǽo apóstolo tuo dilécto, ab omni peste et improvísa morte secúre liberémur, et a totíus perditiónis incúrsu misericórditer salvémur. Per te, Iesu Christe, Rex glóriae, qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. Amen.
Magyarul:

A Mennynek Csillaga, ki az Urat tejével táplálta,
kiirtotta a halálos ragályt,
melyet az emberiség első atyja ültetett.

Méltóztasson most egyazon Csillag
megfékezni a csillagzatot, melynek háborgása
a népet szörnyű sebekkel sújtja!

Ó, legkegyesebb Csillaga a tengernek,
oltalmazz minket a járványtól!

Hallgass meg minket, Úrnőnk,
hisz’ a te Fiad azzal tisztel meg téged,
hogy tőled semmit meg nem tagad!

Jézus, ments meg minket,
kikért Szűz Anyád könyörög hozzád!

. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!
. Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.

Vagy:

. Minden nyomorúságunkban és szorongattatásunkban.
. Siess segítségünkre, legkegyesebb Szűz Mária!

Könyörögjünk!
Irgalmas Istenünk, kegyes Istenünk, megbocsátó Istenünk, ki megkönyörültél a te népednek nyomorúságán, és azt mondottad a népedet öldöklő angyalnak: tartóztasd meg kezedet a dicsőséges Csillag szerelméért, kinek drága emlőit édesen szoptad a mi bűneink mérge ellen; add meg nekünk a te malasztod segítségét, hogy Édesanyád, a Boldogságos Szűz Mária és kedves apostolod, Szent Bertalan közbenjárására biztosan megszabaduljunk minden ragálytól és a készületlen haláltól, és irgalmadból megmeneküljünk a végső romlás veszedelmétől! Teáltalad, Jézus Krisztus, dicsőség Királya, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké! Ámen.

Egy alternatív könyörgés a váci papnövendékek jóvoltából:

Mindenható és irgalmas Istenünk, aki a szíriai Námánt megtisztítottad a ragálytól, kérünk, hogy a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária, Szent Rafael arkangyal és Szent Rókus közbenjárására megszabaduljunk minden járványtól, és add, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Elképzelhető, hogy a modern embernek furcsán hat az a természetesség, amivel a szöveg a Szűzanya drága emlőit emlegeti, de álljon távol tőlünk minden prüdéria és álszemérem!!! Aki kerülni akarja ezt az utalást, használhatja a váci kispapok alternatív könyörgését.

A "csillagzat" vagy "csillagkép" megfékezése arra utal, hogy a középkorban a pestisjárvány kitörését a csillagok szerencsétlen állásának, pontosabban a Jupiter és a Szaturnusz együttállásának tulajdonították. Ezt az elméletet képviseli a Liège-i Szent János evangélista templom kanonokja és tudós csillagásza, Simon de Covino (de Couvin) is, aki a fekete halál kifejezést (mors atra vel nigra) először használta egy 1350-ben írt versében, melynek címe: „Ének a Nap ítéletéről a Szaturnusz ünnepén” (Carmen de iudicio Solis in convivio Saturni).

Ami pedig Szent Bertalan apostolt illeti, az imádság születésének konkrét körülményeitől elvonatkoztatva és a könyörgést a helyi adottságokhoz igazítva, nyugodtan lehet helyette (mellette) más szentet, égi pártfogót is segítségül hívni. Pl. Rafael főangyalt, Istennek gyógyító angyalát (lásd Tóbiás könyvének 11. fejezetét!), imígyen:"et Sancto Raphaéle, tuo archángelo" (és főangyalod, Szent Rafael), vagy Szent Sebestyént és Szent Rókust, ekképpen: "et beáto Sebastiáno, mártyre tuo, et beáto Rocho" (és vértanúd, Szent Sebestyén, és Szent Rókus).

A végére itt egy nagyon szép polifón földolgozás:

vasárnap, március 08, 2020

A lelki fegyverek haszna a járvány ellen folytatott küzdelemben


A koronavírus-járvány miatt csak Észak-Olaszországban 16 millió ember került vesztegzár alá. Egy helyi lakos szívszorító beszámolója szerint a hívek úgy érzik, az Egyház javarészt magukra hagyta őket. A kávézók és éttermek reggel 6 és este 6 között nyitva lehetnek, de a templomok többsége zárva: nincsenek misék, szentségimádások, litániák, gyóntatások…  Milánóban – ahol az érsek nyitva tartja a dómot a turistáknak, de bezárja a hívek előtt – egyetlen árva kapucinus, P. Gianbattista Ghilardi járja az utcákat az Oltáriszentséggel, himnuszokat énekelve és szentségi áldásban részesítve a kihalt várost.

A középkori ember tudott egyet s mást a járványokról, a fekete halál (bubópestis) több hullámban is végigsöpört Európán, a becslések szerint a kontinens lakosságának egyharmadát, felét pusztítva el. Így tehát nem észszerűtlen visszatekinteni arra, hogy az Egyház ilyenkor milyen lelki természetű „óvintézkedéseket” vezetett be, tudván tudva, hogy „ez a fajta pedig nem űzetik ki, hanem csak imádság és böjtölés által” (Mt 17,20). Egy Benedictionarius Roberti Archiepischopi néven ismert 10. századi angol Benedictionale (püspöki áldások könyve) például tartalmaz egy külön könyörgést, áldást dögvész idejére, amit apostolutódaink nyugodtan használhatnának a misék végén (amíg a nyilvános istentiszteleteket be nem tiltják).

Dignáre Dómine, Deus noster, cæléstem super pópulum impertíri benedictiónem, pestiléntias morbidásque ægritúdines auférre, non tantum córporis sed et ánimæ! Amen.

Méltóztassál Urunk, Istenünk, mennyei áldásodat a nép fölé kiterjeszteni, a járványokat és fertőző betegségeket nemcsak a testtől, de a lélektől is eltávoztatni! Ámen.

Fontos lenne a higiéniás elővigyázatosságon túl a lélek fegyvereit is bevetni ebben a harcban, hallgatva az Apostol szavára: „Szüntelenül imádkozzatok!” (1Thessz 5,17). Vajon hisszük-e még tiszta és őszinte szívvel, hogy az ima használ és az irgalmas Isten meghallgatja könyörgéseinket, jajkiáltásunk szavát?

Nem meglepő, hogy a hagyományos Római Misekönyvben találunk egy külön fogadalmi (votív) miseformulát járványok idejére, melynek titulusa eredetileg Missa pro vitanda mortalitate vel tempore pestilentiæ, azaz Mise a halál [terjedésének] elkerüléséért vagy járvány idején, ezt a ’62-es típuskiadás lerövidítette így: Missa tempore mortalitatis, avagy Mise „halandóság” idejére. Amennyire én tudom (javítson ki valaki, ha tévedek), ilyen miseformula a VI. Pál-féle reform misekönyvben már nincsen (bár indokolt lenne). Mindenesetre papjaink jól tennék, ha a néppel vagy anélkül, de rendszeresen mondanák ezt a szentmisét. Aki a hagyományos rítust végzi, minimum plusz kommemorációként használhatja a könyörgéseket (ez is egy olyan intézmény, mármint a megemlékezéseké, amit a modern liturgikus rend sajnos eltörölt).

INTROITUS

Recordáre, Dómine, testaménti tui, et dic Angelo percutiénti: Cesset iam manus tua, et non desolétur terra, et ne perdas omnem ánimam vivéntem (2. Reg. 24,16). (T.P. Allelúia, allelúia.) – Ps. 79,2 – Qui regis Israël, inténde: qui dedúcis, velut ovem, Ioseph. ℣. Glória Patri…

Emlékezzél meg, Uram a te szövetségedről, és mondd az öldöklő angyalnak: szűnjék már meg kezed, és ne pusztuljon el a föld, és ne veszíts el minden élő lelket! (Alleluja, alleluja.) ℣. Ki Izráelt legelteted, halljad, ki Józsefet vezeted, mint a juhot! Dicsőség az Atyának…

ORATIO

Deus, qui non mortem, sed pæniténtiam desíderas peccatórum: pópulum tuum ad te reverténtem propítius réspice; ut, dum tibi devótus  exsístit, iracúndiæ tuæ flagélla ab eo cleménter amóveas. Per Dóminum nostrum…

Isten, ki nem a bűnösök halálát, hanem bűnbánatát óhajtod, nézz kegyesen hozzád visszatérő népedre, hogy midőn odaadással áll elődbe, levedd róla kegyelmesen haragodnak ostorát! A mi Urunk…

LECTIO

Léctio libri Regum (2. Reg. 24,15-19 et 25).

In diébus illis: Immísit Dóminus pestiléntiam in Israël, de mane usque ad tempus constitútum, et mórtui sunt ex pópulo, a Dan usque ad Bersabée, septuagínta mília virórum. Cumque extendísset manum suam Angelus Dómini super Ierúsalem, ut dispérderet eam, misértus est Dóminus super afflictióne, et ait Angelo percutiénti pópulum: Súfficit; nunc cóntine manum tuam. Erat autem Angelus Dómini iuxta arcam Aréuna Iebusaei. Dixítque David ad Dóminum, cum vidísset Angelum cædéntem pópulum: Ego sum, qui peccávi, ego iníque egi: isti, qui oves sunt, quid fecérunt? Vertátur, óbsecro, manus tua contra me et contra domum patris mei. Venit autem Gad prophéta ad David in die illa, et dixit ei: Ascénde, et constítue altare Dómino in área Aréuna Iebusaei. Et ascéndit David juxta sermónem Gad, quem præcéperat ei Dóminus. Et ædificávit altáre Dómino, et óbtulit holocáusta et pacífica: et propitiátus est Dóminus terræ, et cohíbita est plaga ab Israël.

Szentlecke a Királyok [Sámuel] könyvéből.

Ama napokban: Döghalált bocsáta az Úr Izráelre reggeltől a rendelt ideig, és maghala a népből Dántól Berszabéig hetvenezer férfiú. És mikor az Úr angyala kinyújtotta kezét Jeruzsálemre, hogy azt elveszítse, az Úr megkönyörüle az ínségen, s mondá az öldöklő angyalnak: Elég, tartóztasd meg immár kezedet! Az Úr angyala pedig a jebuzeus Areuna szérűje mellett vala. És Dávid mondá az Úrnak, mikor meglátta az öldöklő angyalt: Én vagyok, aki vétkeztem, és gonoszul cselekedtem, ezek, kik juhok, mit cselekedtek? Forduljon, kérlek, kezed ellenem és atyám háza ellen! Gád pedig Dávidhoz méne az napon, és mondá neki: Menj föl, és építs oltárt az Úrnak a jebuzeus Areuna szérűjén! És fölméne Dávid Gád beszéde szerint, melyet az Úr parancsolt vala neki. És Dávid oltárt építe ott az Úrnak, áldozván égő és hálaáldozatokat, és az Úr megkegyelmeze a földnek, és elvéteték a csapás Izráeltől.

GRADUALE (Ps. 106,20-21)

Misit Dóminus verbum suum, et sanávit eos: et erípuit eos de morte eórum. ℣. Confiteántur Dómino misericórdiæ eius: et mirabília eius fíliis hóminum!

Kibocsátotta az Úr az ő igéjét és meggyógyította őket, és halálukból kiragadta őket. ℣. Adjanak hálát az Úrnak az ő irgalmáért és csodatetteiért az emberek fiai előtt!

ALLELUIA

Allelúia, allelúia. Salvum me fac, Deus, quóniam intravérunt aquæ usque ad ánimam meam! (Ps. 68,2) Allelúia.

Alleluja, alleluja. Szabadíts meg engem, Uram, mert a vizek lelkemig hatoltak! Alleluja.

Hetvenedvasárnap után:

TRACTUS (Ps. 102,10)

Dómine, non secúndum peccáta nostra, quæ fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis.  Ps. 78, 8-9. – Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrárum antiquárum: cito antícipent nos misericórdiæ tuæ, quia páuperes facti sumus nimis.
℣. Adiuva nos, Deus, salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, líbera nos, et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum.

Uram, ne bűneink szerint, melyeket elkövettünk, sem gonoszságaink szerint fizess nekünk! ℣. Uram, ne emlékezzél meg régi gonoszságainkról, hamar előzzön meg minket a te irgalmasságod, mert igen szegények lettünk! ℣. Segíts minket szabadító Istenünk, és a te neved dicsőségéért, Uram, szabadíts meg minket, és légy kegyes bűneinknek a te nevedért!

Húsvéti időben:

ALLELUIA

Allelúia, allelúia. Ps. 68,2 – Salvum me fac, Deus, quóniam intravérunt aquæ usque ad ánimam meam. Allelúia. Zach. 8,7 et 8 – Salvábo pópulum meum Israël in die malo, et ero eis in Deum, in veritáte et iustítia. Allelúia.

Alleluja, alleluja. Szabadíts meg engem, Uram, mert a vizek lelkemig hatoltak! Alleluja. ℣. Megszabadítom népemet, Izráelt a rossz napokon, és Istenük leszek nekik hűségben és igazságban. Alleluja.

EVANGELIUM

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Lucam (Luc 4,38-44).

In illo témpore: Surgens Iesus de synagóga, introívit in domum Simónis. Socrus autem Simónis tenebátur magnis fébribus: et rogavérunt illum pro ea. Et stans super illam, imperávit febri: et dimísit illam. Et contínuo surgens, ministrábat illis. Cum autem sol occidísset, omnes, qui habébant infírmos váriis languóribus, ducébant illos ad eum. At ille síngulis manus ímponens, curábat eos. Exíbant autem dæmónia a multis, clamántia et dicéntia: Quia tu es Fílius Dei: et íncrepans non sinébat ea loqui, quia sciébant ipsum esse Christum. Facta autem die egréssus ibat in desértum locum, et turbæ requirébant eum, et venérunt usque ad ipsum: et detinébant illum, ne discéderet ab eis. Quibus ille ait: Quia et aliis civitátibus opórtet me evangelizáre regnum Dei: quia ideo missus sum. Et erat prǽdicans in synagógis Galilaeæ.

A szent ✠ evangélium szakasza Lukács szerint.

Az időben: Fölkelvén Jézus, a zsinagógából Simon házába méne. Simon napa pedig nagy hideglelésben vala és könyörgének neki érette. És melléje állván, parancsola a hideglelésnek, és az elhagyá őt. És azonnal fölkelvén, szolgál vala nekik. Mikor pedig a nap lenyugodott, mindazok, akiknek különféle nyavalyákban sínylődő betegeik valának, mind hozzá vivék azokat. Ő pedig mindegyikre rátevén kezeit, meggyógyítá őket. Az ördögök is sokakból kimenének, kiáltozván és mondván: Te vagy az Isten Fia! És megfeddvén, nem hagyá őket szólani; mert tudták, hogy ő a Krisztus. Megvirradván pedig kiméne egy puszta helyre és a seregek keresik vala, és hozzája menvén, tartóztaták őt, hogy ne menjen el tőlük. Kiknek mondá: Más városoknak is kell hirdetnem az Isten országát; mert azért küldettem. És tanít vala Galileának zsinagógáiban.

OFFERTORIUM

Num. 16,48. – Stetit póntifex inter mórtuos et vivos, habens thuríbulum áureum in manu sua: et ófferens incénsi sacrifícium, placávit iram Dei, et cessávit quassátio a Dómino. (T.P. Allelúia.)

Megállt a főpap a holtak és az elevenek között arany füstölővel a kezében; és bemutatván a füstáldozatot, kiengesztelte az Isten haragját, és megszűnt az Úr csapása. (Alleluja.)

SECRETA

Subvéniat nobis, quǽsumus, Dómine, sacrifícii præséntis oblátio: quæ nos et ab erróribus univérsis poténter absólvat, et a totíus erípiat perditiónis incúrsu. Per Dominum nostrum…

Gyámolítson minket, kérünk, Urunk, a jelen áldozat bemutatása, mely oldozzon föl minket hatalommal minden tévedéstől, és mentsen meg a teljes romlás terjedésétől! A mi Urunk…

COMMUNIO

Luc. 6,17, 18 et 19 – Multitúdo languéntium, et qui vexabántur a spirítibus immúndis, veniébant ad eum: quia virtus de illo exíbat, et sanábat omnes. (T.P. Allelúja.)

Sokan betegek és kiket tisztátalan lelkek gyötörtek jöttek hozzá, mert erő ment ki belőle, és meggyógyította mindnyájukat. (Alleluja.)

POSTCOMMUNIO

Exáudi nos, Deus, salutáris noster: et pópulum tuum ab iracúndiæ tuæ terróribus líberum, et misericórdiæ tuæ fac largitáte secúrum. Per Dominum nostrum…

Hallgass meg minket, üdvözítő Istenünk, és szabadítsd meg népedet rettentő haragodtól, és a te irgalmasságod bőségében tedd őket biztossá! A mi Urunk…