"Inebriabuntur ab ubertate domus tuae, et torrente voluptatis tuae potabis eos; quoniam apud te est fons vitae, et in lumine tuo videbimus lumen." (Ps. 35,9-10)

péntek, július 26, 2019

Lélekajánlás (commendatio animae)


A megváltó Krisztus üdvösségszerző, engedelmes  halála minden haldokló keresztény eszménye. Amint Krisztus utolsó leheletével az Atyának ajánlotta lelkét (Lk 23,46), úgy az Anyaszentegyház is igyekszik imáival elkísérni a haldokló híveket haláltusájukban, és az Isten irgalmába ajánlani a világból elköltöző lelkeket. A lélekajánlás megindító szövegei ugyanakkor nemcsak a haldokló javát tartják szem előtt, de vigasztalják és tanítják a halálos ágyat körülvevőket is. Ennek bizonyítéka, hogy a szertartás megihlette a vallásos néplelket is. A lélekajánlás szavait beleszőtték az esti imádságokba, hiszen az éjszakai lefekvés ideje a keresztényeket a halál órájára, az ítélet előre meg nem jósolható idejére emlékeztette. Itt van pl. egy szekszárdi gyűjtésből származó esti ima:

Én lefekszem én ágyamba,
Testi, lelki koporsómba,
Három angyal fejem fölött,
Egyik őriz, másik vigyáz,
Harmadik a bűnös lelkemet várja,
Tizenkét angyal velem van,
Kettő lábamnál,
Kettő fejemnél,
Kettő jobbrul,
Kettő balrul,
Kettő, aki betakar,
Kettő, aki bevezet a Paradicsomkertbe.

Én lefekszem én ágyamba,
Mint Jézus a koporsóba,
Három angyal fejem fölött,
Egyik őriz, másik vigyáz,
Harmadik az én lelkemet várja.
Krisztus vére, Ő szentsége,
Én lelkemnek ékessége,
Én elmémben ha meghalok,
Krisztus előtt vígan állok.

Illetve egy gyimesi gyűjtésből származó imádság megzenésítve:


A lélekajánlás szertartása egyébként igen ősi eredetű, a gyakorlatot a 7. századtól már írásos források bizonyítják, az 1614-es Rituale Romanumra visszavezethető hagyományos formáját valószínűleg monasztikus (szerzetesi) közegben nyerte el. Legősibb részei a Proficiscere (Költözzél el) kezdetű imádság, a tizenhárom fohászból álló litánia (Szabadítsd meg, Uram, a te szolgád) és a föloldozó könyörgések. Ezeket kiegészítik más prózai és énekes szövegek, pl. a hátborzongatóan szép Subvenite kezdetű gregorián responzórium a halotti zsolozsmából.


A lélekajánlás hagyományos formájának eredeti latin szövegét és annak teljesen új, a liturgikus szövegek hieratikus jellegét szem előtt tartó magyar fordítását, melyet kiegészítettem néhány szép imádsággal, innen le lehet tölteni:A VI. Pál-féle modern liturgikus reform sajnos ezt sem hagyta érintetlenül, 1972 óta erősen megcsonkítva és a betegek kenetének kiszolgáltatási rendjébe integrálva ma commendatio morientium (haldoklók elajánlása) néven szerepel.