"Inebriabuntur ab ubertate domus tuae, et torrente voluptatis tuae potabis eos; quoniam apud te est fons vitae, et in lumine tuo videbimus lumen." (Ps. 35,9-10)

szerda, április 13, 2022

Ünnepélyes könyörgés (suffragium) Ukrajnáért

 
2022. március 25-én az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció kiadott egy leiratot vagy „emlékeztetőt” (nota) a püspököknek és püspöki konferenciáknak a nagyheti szertartások idei megünneplésével kapcsolatban (angolul, olaszul, spanyolul és franciául olvasható ITT). Ebben a levélben a kongregáció külön fölhívta a figyelmet az ukrajnai helyzetre: „A mi Urunk kínszenvedésének nagypénteki ünneplésében a liturgia fölszólít bennünket, hogy emeljük föl könyörgéseinket Istenhez az Anyaszentegyházért és az egész világért. Az ünnepélyes könyörgésekben imádságainkkal megszólítjuk az Urat a világi vezetőkért (IX. könyörgés): hogy az Úristen irányítsa értelmüket és szívüket, hogy szándéka szerint szolgálják mindenki szabadságát és az áldott békét, valamint a szenvedőkért (X. könyörgés): hogy érezzük mindnyájan örömmel, hogy a megpróbáltatások idején velünk van irgalmas jóságod. Ezeket az imádságokat tegyünk most magunkévá azon testvéreink javára, akiknek meg kell tapasztalniuk a háború szörnyűségét, különösen Ukrajnában! Szeretnénk rámutatni, hogy „komoly nyilvános szükség esetén az egyházmegyés főpásztor megengedheti vagy elrendelheti egy sajátos szándék hozzáadását.” (Missale Romanum, editio typica tertia, 314. old., n. 13).

Joseph Zen bíboros, Hongkong nyugalmazott püspöke élt az új Római Misekönyv által biztosított lehetőséggel és a nagypénteki ünnepélyes könyörgésekhez ajánlotta hozzáadni a következő fohászt. Bár nem vagyok híve az Anyaszentegyház nyilvános istentiszteleti gyakorlatába történő ilyen „aktualizáló” beavatkozásoknak (főleg nem a legősibb réteget képviselő nagyheti szertartások esetében), a hitvalló kínai bíboros fohászát ideálisnak tartom egy szentmisék utáni rövid könyörgésre (suffragium).


 
Magyar fordítás:

Imádkozzunk az oroszok háborújától szenvedő ukrán népért is, a menekültekért és a halálos támadásokban megtizedeltekért, hogy Istenünk és Urunk szüntesse meg az erőszakot, az erőszakoskodást és a pusztítást, és adja meg a vágyott békességet!

Könyörögjünk! Hajtsunk térdet! Álljatok föl!

Mindenható, örök Isten, ki a háborút megszünteted és a kevélyeket szétszórod, méltóztassál az ukrán népet minden kegyetlenségtől és gyötrelemtől megszabadítani; tekints jóságosan a menekültekre, számkivetettekre, szétszakított családokra és árvákra, és adj nekünk a menekültek szükségeire érzékeny szívet! A mi Urunk… Ámen.