"Inebriabuntur ab ubertate domus tuae, et torrente voluptatis tuae potabis eos; quoniam apud te est fons vitae, et in lumine tuo videbimus lumen." (Ps. 35,9-10)

csütörtök, március 12, 2020

Újabb lelki fegyver a vírus ellen - a "Stella caeli" antifóna


Most, hogy a koronavírus-járvány miatt hazánkban is bejelentették a vészhelyzetet, az óvintézkedések mellett indokolt a lelki fegyverek tárházát is újabb imádsággal bővíteni. Az egyszerű gregorián dallamra ültetett szép antifóna történetét egy jezsuita pap így írta le:

„A pestisjárvány idején, mely [a portugáliai] Coimbrát pusztította az 1317. esztendőben, hatalmas félelem fogta el a Szent Klára kolostorban élő nővéreket, mert lakhelyük nagyon közel volt a járvány fészkéhez. Már éppen azon gondolkodtak, hogy elmenekülnek, mikor valaki kopogtatott a kapun. Odafutottak és egy zarándokot találtak ott, akiről kinézete alapján úgy vélték, hogy maga Szent Bertalan apostol. Ő megvigasztalta őket és arra buzdította, hogy sűrűn fohászkodjanak az Istenanyához azzal az imával, amit egy lapra írva adott nekik, majd eltávozott. Ők pedig az antifónát minden nap elimádkozták a kórusban és egyénileg; nem is kapták el a halálos ragályt, noha az mindenütt nagy erővel tombolt.” (Tommaso Auriemma SJ, Affetti scambievoli fra la Vergine SS. e i suoi devoti, Venezia, 1712)
Cantores: Stella Cæli extirpávit,
                 quæ lactávit Dóminum,
Chorus:    mortis pestem, quam plantávit
                 primus parens hóminum.

Cantores: Ipsa Stella nunc dignétur
                 sídera compéscere,
Chorus:    quorum bella plebem cædunt
                diræ mortis úlcere!

Cantores: O piíssima Stella Maris,
                 a peste succúrre nobis!

Chorus:    Audi nos, Dómina,
                 nam Fílius tuus
                 nihil negans te honórat!

Omnes:    Salva nos, Iesu,
                pro quibus Virgo Mater te orat!

. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix!
. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Vel:

. In omni tribulatióne et angústia nostra.

. Succúrre nobis, piíssima Virgo María!

Orémus!
Deus misericórdiæ, Deus pietátis, Deus indulgéntiæ, qui misértus es super afflictiónem pópuli tui, et dixísti Angelo percuténti pópulum tuum: Cóntine manum tuam ob amórem illíus Stellæ gloriósæ, cuius úbera pretiósa contra venénum nostrórum delictórum, quam dúlciter suxísti; præsta auxílium grátiæ tuæ, ut intercedénte Beáta Vírgine María Matre tua et Beáto Bartholomǽo apóstolo tuo dilécto, ab omni peste et improvísa morte secúre liberémur, et a totíus perditiónis incúrsu misericórditer salvémur. Per te, Iesu Christe, Rex glóriae, qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. Amen.
Magyarul:

A Mennynek Csillaga, ki tejével táplálta az Urat,
gyökerestől kiirtotta a halálos romlását,
melyet az emberiség első atyja ültetett.

Méltóztasson most e Csillag
megfékezni a csillagzatot, melynek háborgásai
iszonyú sebekkel verik a népet!

Ó, tengernek jóságos Csillaga,
siess segítségünkre a járvány idején!

Hallgass meg minket, Úrnőnk,
hisz’ a te Fiad úgy tisztel téged,
hogy semmit tőled meg nem tagad!

Jézus, ments meg minket,
kikért a Szűzanya könyörög tehozzád!

. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!
. Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.

Vagy:

. Minden nyomorúságunkban és szorongattatásunkban.
. Siess segítségünkre, legkegyesebb Szűz Mária!

Könyörögjünk!
Irgalmas Istenünk, kegyes Istenünk, megbocsátó Istenünk, ki megkönyörültél a te népednek nyomorúságán, és azt mondottad a népedet öldöklő angyalnak: tartóztasd meg kezedet a dicsőséges Csillag szerelméért, kinek drága emlőit édesen szoptad a mi bűneink mérge ellen; add meg nekünk a te malasztod segítségét, hogy Édesanyád, a Boldogságos Szűz Mária és kedves apostolod, Szent Bertalan közbenjárására biztosan megszabaduljunk minden ragálytól és a készületlen haláltól, és irgalmadból megmeneküljünk a végső romlás veszedelmétől! Teáltalad, Jézus Krisztus, dicsőség Királya, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké! Ámen.

Egy alternatív könyörgés a váci papnövendékek jóvoltából:

Mindenható és irgalmas Istenünk, aki a szíriai Námánt megtisztítottad a ragálytól, kérünk, hogy a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária, Szent Rafael arkangyal és Szent Rókus közbenjárására megszabaduljunk minden járványtól, és add, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Elképzelhető, hogy a modern embernek furcsán hat az a természetesség, amivel a szöveg a Szűzanya drága emlőit emlegeti, de álljon távol tőlünk minden prüdéria és álszemérem!!! Aki kerülni akarja ezt az utalást, használhatja a váci kispapok alternatív könyörgését.

A "csillagzat" vagy "csillagkép" megfékezése arra utal, hogy a középkorban a pestisjárvány kitörését a csillagok szerencsétlen állásának, pontosabban a Jupiter és a Szaturnusz együttállásának tulajdonították. Ezt az elméletet képviseli a Liège-i Szent János evangélista templom kanonokja és tudós csillagásza, Simon de Covino (de Couvin) is, aki a fekete halál kifejezést (mors atra vel nigra) először használta egy 1350-ben írt versében, melynek címe: „Ének a Nap ítéletéről a Szaturnusz ünnepén” (Carmen de iudicio Solis in convivio Saturni).

Ami pedig Szent Bertalan apostolt illeti, az imádság születésének konkrét körülményeitől elvonatkoztatva és a könyörgést a helyi adottságokhoz igazítva, nyugodtan lehet helyette (mellette) más szentet, égi pártfogót is segítségül hívni. Pl. Rafael főangyalt, Istennek gyógyító angyalát (lásd Tóbiás könyvének 11. fejezetét!), imígyen:"et Sancto Raphaéle, tuo archángelo" (és főangyalod, Szent Rafael), vagy Szent Sebestyént és Szent Rókust, ekképpen: "et beáto Sebastiáno, mártyre tuo, et beáto Rocho" (és vértanúd, Szent Sebestyén, és Szent Rókus).

A végére itt egy nagyon szép polifón földolgozás:

Nincsenek megjegyzések: